Sàn Nhựa Hèm Khóa Galamax NA206

  • Kích thước: 915 x 154 x 2 mm
  • Số lượng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp
  • Diện tích/ hộp: 3.37 m2/hộp