Sàn Gỗ Xương Cá Kosmos X16-2

Kích thước: 606 x 96 x 12 mm

Số luợng tấm/ hộp: 24 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 1.3962 m2/hộp