Sàn Nhựa Giả Gỗ I:maru I-44

  • Kích thước: 152.5 x 914.4 x 2 mm
  • Số lượng tấm/ hộp: 36 tấm/hộp
  • Diện tích/ hộp: 5.01 m2/hộp
  • Cách thi công: Dán keo
  • Trọng lượng: 17-18 kg