Sàn vân gỗ Galaxy Plus 5018

  • Kích thước: 177.8 x 1219.2 x 3 mm
  • Số lượng tấm/ hộp: 15 tấm/hộp
  • Diện tích/ hộp: 3.25 m2
  • Trọng lượng: 20 kg