Sàn Nhựa Aimaru Giả Đá A-3202

Kích thước: 457.2 x 457.2 x 3 mm

Số lượng tấm/ hộp: 16 tấm/hộp

Diện tích/ hộp: 3.35 m2

Trọng lượng: