Sàn Nhựa Hèm Khóa Galamax EV407

  • Kích thước: 936 x 151 x 4.2 mm
  • Số lượng tấm/ hộp: 12 tấm/hộp
  • Diện tích/ hộp: 1.7 m2/hộp